slepenpolitika.1s.lv

 Latviski По русский In English

Śajã valstï viss ir kãrtïbã, viss ir Positivus...


 Latvijas simtgadi gaidot arvien vairãk un vairãk varam pårliecinåties, cik sakãrtotå un drośå valstï dzïvojam.. No vienas puses valsts aktîvi bruñojas {par to, ka pãrsvarã pãrpèrk sveśzemju militårå bruñojuma humpalas, par to patreiz nerunåśu}, no otras puses valsts iedzïvotåji tiek nemitïgi terorizèti no valsts sistèmiskås darbîbas vai bezdarbîbas .. Pat bez kara, bez atklåta kara ietekmes, Latvija tiek iznîcinãta un izdedzinåta no iekśpuses, cilvèki tiek ne tikai aplaupîti bet arî indèti.. jo kå gan citådi var saukt varas nespèju operatïvi un savlaicîgi reaģèt un organizèt glåbśanas darbus , kã vien par nolaidîgu un noziedzîgu rîcîbu, kuras rezultåtã tiek nodarîts bútisks kaitèjums sabiedrîbas veselîbai un dabai kopumå.. Mès jau esam pieradinåti pie tå, ka nereti no årzemèm nejauśi tiek ievesti nelegålie atkritumi{nemaz nerunajot par smirdoñåm Rïgas un Ventspils ostås, Vecmîlgråvî u.c. gråvjos, ko veicina paśmåju lielo biznesu rijokļi},vai, nejauśi tie tiek nosvilinåti, pavisam nejauśi tå gadås, taçu viss esot kårtîbå, viss esot normas robeźås un pat gaiss kļûstot tîråks, kå pavisam nesen skaidroja pèc kårtèjå tautas indèśanas "ugunskura" viena atbildîgo institûciju darbone.. Esot śî dikti karsta vasara, meźi,pļavas,dzîvå radîba, kùdra deg, bet tas nekas viss ir positivus.. Mûsu valsts pårvalde un atbildîgo dienestu prasme organizèt katastrofu un nelaimju novèrśanas darbus ir totåla katastrofa, bumba ar laika degli..cilvèks te nav vèrtîba , izñemot korupcijai un kukulîśiem lojāli zombijrijokļi..  Sakiet, ko tad varas ierèdnełi svinès, pieminès?? -vèsturi??? Un ,kå tad tas viss izskatås tagadnes un Latvijas nåkotnes kontekstå???..  Latvija, Tava zeme tiek indèta un deg  gan tieśå, gan pårnestå nozîmè, bet ierèdneļi svinès... turklåt lielås siles jeb saeimas vèlèśanu tuss tuvojas, par ko tad bèdåt.. śajå valstî patieśåm viss ir kårtîbå, tikai dumjå tauta, ierèdneļu un {p}isnesmeñu pråt, neko nesaprot no lielå Latvijas biznesa un laimes zemes projekta..

...
Komentāri (0)  |  2018-07-23 08:51  |  Skatīts: 3400x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Latvijas "valsts noslěpuma" politika .


Šķiet, nav pasaulé cilvéka, kam nebùtu kas slépjams no citu acìm un ietekmes,tā arì lìdzìgi ar valstïm un to varām-nav tāda šajā mûsu pasaulè neviena valsts pārvalde, kura nepiekoptu "valsts noslépuma taktiku" attiecíbā pret savu iedzìvotăju vairăkumu un ,protams, arì pret citu valstu iedzìvotājiem.. Cits jautājums, vai tas, kas tiek slêpts, nenodara kaitèjumu pašmāju sabiedríbai.. 

...
Komentāri (0)  |  2018-01-15 14:19  |  Skatīts: 11533x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Pēdējie notikumi, kas satricināja Latviju. Skarbā pieredze un mācība..


Vēl pavisam nesen šī gada 18.06. Latviju satricināja ugunsgrēks Jūrmalā, Slokā , nelegālajā atkritumu glabātuvē un tagad arī nelaimīgā 5.g. vecā puisīša Ivana skarbais liketnis(kurš pazuda 1.jūlijā un 11.jūlijā tika atrasts bez dzīvības pazīmēm).. un par nožēlu pieminēšanas vērts ir fakts, ka izšķirošajos un savas dzīves pēdējos mirkļos mazais puisēns saskārās ar  totālu cilvēku vienaldzību..

 Šie notikumi atklāj ļoti satraucošas tendences Latvijā..   ...
Komentāri (0)  |  2017-07-13 17:05  |  Skatīts: 5849x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Aicinājums pirms pašvaldību vēlēšanām..


  Tautieši, Latvijas iedzīvotāji ,pietiek kāpt atkal un atkal uz grābekļa.. būšu tiešs un mazliet skarbs, ceru, ka Jums beidzot ir līdz vēmienam pieriebušies šie vēlēšanu laika tukšo solījumu daiļdirsēji jeb muldētāji no visām lielajām vadošajām partijām, kuri pirms vēlēšanu laikā sevi parāda ka tautas kalpus, pat labākus par Dieva enģeļiem, bet kad tiek pie varas, tad viņu moto un himna ir " viena taisnība mums, cita pārējiem"- atcerēsimies, VIŅI VISI IR VIENA PARTIJA - spriedīsim nevis pēc saukļiem, lozungiem un nevis pēc pretrunīgās, atšķīrīgās idioloģijas un partiju programmām; SPRIEDĪSIM PĒC VIŅU DARBIEM LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU LABĀ !!!- VIŅI VISI PIEDALĀS VALSTS VARAS UN EKONOMIKAS LIETOŠANĀ PAŠLABUMAM ! Teātri viņi spēlēt prot, kad demonstratīvi jātēlo starppartiju strīdus tautas un mediju priekšā, bet , kad jāaplaupa tautu un jāiztukšo valsts budžetu, tad viņi ir tik vienoti, tik saskanīgi kā viena noziedzīga banda.. Sabiedrībā viņi savstarpēji strīdās ,bet ikdienā partijas ar pilnīgi atšķirīgām idioloģijām "čupojas" un biedrojas, cits citu stutē, bīda, atbalsta un piesedz..AICINU NEBALSOT PAR NOZIEDZĪGO,KORUPTĪVO SHĒMOTĀJU UN ROTĒŠANAS SISTĒMU PIESEDZOŠAJĀM PARTIJĀM- izdzēsiet no sava prātā parazītus no "VIENOTĀS NACIONĀLĀS SASKAŅAS ZILZAĻO ZEMNIEKAPLAUPĪTĀJU PARTIJAS" !!!! -aizmirstiet viņus gluži tāpat ,kā viņi par Jums praktiski nedomā..
...
Komentāri (2)  |  2017-05-19 00:40  |  Skatīts: 12545x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Augstākā pilotāža darba imitācijā- kam tas ir izdevīgi ?!


Sakiet, kas notiek Latvijā ? Vai tā ir sakritība jeb tomēr apzināta valsti degradējošas sistēmas taktika, proti, kad cilvēks vēršas pie valsts institūcijām un ziņo par nejēdzībām tajās ,tad parasti notiek atrunāšanās , problēmas netiek risinātas un novērstas, tās tiek TIKAI un labākajā gadījumā "pieņemtas izskatīšanā, izskatītas ",  vai arī noliktas "iesniegumu izskatīšanas rindā "..

 Kā Jums šķiet ?- Vai tas nav apsurds mūsu valstī- mums ir "pilna pakaļa" , pārpilnība ar valsts institūciju darboņiem, kur galvenais pienākums ir "pieņemt, izskatīt informāciju, to pāradresēt citiem", "izvēŗtēt pārkāpumus ,to smagumu"- ar prātošanu vien aprobežojoties, un tie ir galvenie pienākumi, apvienojumā ar teicamām prasmēm atrakstīties no tiem, kas pieprasa netaisnības novēršanu , likvidēšanu?? Kāpēc izcilas spējas komunicēt ar sabiedrību valsts pārvaldē tiek augstāk vērtētas, nekā nopietni centieni risināt problēmas ? Varbūt viņiem tieši ir "valsts korumpantokupantu"pasūtījuma pienākumi uzturēt valstī bardaku, haosu, jo "kara apstākļos" taču ir vienkāršāk nekontrolēti shēmot un zagt ?!
...
Komentāri (1)  |  2017-05-16 11:49  |  Skatīts: 8288x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Latvijas nelikumīgās varas apmaksātā troļļošana..


  Ikviens, kas kaut cik regulāri lasa tautas apmeklētākos, populārākos ziņu portālus un piedalās komentāru veidošanā, rakstīšanā būs pamanījis, ka slēpti un reizē ar varenu jaudu strādā un tiecas apstrādāt Latvijas sabiedrību valdībai lojālie troļļi, izplatot varai izdevīgu, tautu zombējošu demagoģiju.. Viņi nerimstas, kamēr nav "norējuši" ikvienu, kas atļāvies neglaudīt varai pa spalvai.. Šajā sakarā vēršos ar uzsaukumu pie ikviena mūsu Latvijas iedzīvotāja, kam rūp tautas liktenis un labklājība : 
...
Komentāri (0)  |  2017-05-14 17:56  |  Skatīts: 10762x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Kas apdraud Latviju ?!


Ikviens, kas seko līdzi notikumiem Latvijā, pasaulē, būs pamanījis , ka mūsu mediji , ne bez valsts pasūtījuma, jau ilgstoši nodarbojas ar sabiedrības debilizāciju jeb psiholoģisko teroru dažādos veidos, viens no tiem ir nemitīga baidīšana ar Moskovijas politisko psihopātu jeb kremlinu varenību un spējām okupēt Latviju, Baltiju, teju puspasauli ļoti īsā laikā ..

 Nav nedēļas ,kad atkal un atkal neparādās kāds raksts par Putinu kā kaščeju bezsmertniju, viņa izcilību un viņa armijas lielo spēku.. Sabiedrība tiek turēta sasprindzinājuma un baiļu pavadā, proti tie, kas paraduši domāt nevis patstāvīgi, bet gan tā ,kā valsts pasūta medijiem , proti, caur valdības demagoģijas prizmu..
...
Komentāri (1)  |  2017-04-04 10:52  |  Skatīts: 3299x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Vai Latvijā Jūs jūtaties kā savās mājās ?


Vai Latvijā Jūs jūtaties kā savās mājās ? 

Jā  [ 1 ] 
Nē  [ 18 ] 
Kā svešinieks savā zemē  [ 27 ] 

Kopā nobalsots: 46


Apm. 3.mēnešus bloga apmeklētāji varēja balsot.  

Izteikts vairākums balsotāju atzina, ka Latvijā jūtas "kā svešinieki savā zemē" ..  Tas ir skumjš atzinums , vēl jo vairāk tāpēc , ka patiess..
...
Komentāri (0)  |  2017-04-01 19:43  |  Skatīts: 5603x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Darba produktivitāte un spekulācijas ap to.


  Mūsu valstī laiku pa laikam tiek pieminēta Latvijas iedzīvotāju nodarbinātība un jo īpaši darba produktivitātes kontekstā .
  Gan būsim pamanījuši ,ka par darbinieku produktivitāti Latvijā masu mediji sistemātiski ,valsts varas pasūtījuma ietvaros, propogandē pieņēmumu, ka mūsu darba atdeves un produktivitātes līmenis ir ļoti zems un, lūk, tieši  tāpēc arī atalgojums(strādnieku) ir attiecīgi neliels- lielai sabiedrības daļai minimālās algas robežās .
...
Komentāri (4)  |  2017-03-21 10:23  |  Skatīts: 14092x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Latvijas varas darbības taktika.


  Senāk vai ne tik sen atpakaļ ,domāju , būsiet ievērojuši savdabīgu un Latvijas varai raksturīgu darbības stilu. 
Kad saeima, valdība atkal un atkal ir izdiskutējusi kādu sabiedrībai sasāpējušu jautājumu, tad tos sliktākos jaunumus vara ir pataupījusi un līdz šim ir uzdevusi medijiem izziņot valsts svētku priekšvakarā vai pat svētku laikā ..Tā ir bezkaunīga, nosodāma un provocējoša valsts varas rīcība, taču tā notiek gadu gadiem..  

...
Komentāri (2)  |  2017-02-17 16:18  |  Skatīts: 11615x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.Lapa | 1 [2] |