slepenpolitika.1s.lv

 Latviski По русский In English

Latvijas "valsts noslěpuma" politika .


Šķiet, nav pasaulé cilvéka, kam nebùtu kas slépjams no citu acìm un ietekmes,tā arì lìdzìgi ar valstïm un to varām-nav tāda šajā mûsu pasaulè neviena valsts pārvalde, kura nepiekoptu "valsts noslépuma taktiku" attiecíbā pret savu iedzìvotăju vairăkumu un ,protams, arì pret citu valstu iedzìvotājiem.. Cits jautājums, vai tas, kas tiek slêpts, nenodara kaitèjumu pašmāju sabiedríbai.. 

 Esam bieži dzirdéjuši par starpvalstu, starpvaldíbu lìgumiem,valùtas fondu,pasaules bankas, NATO,ES un daudziem citiem lígumu lígumiem ar mùsu valsti, un vairums no tiem ir aizslepenoti un paredzéti ne tautas zināśanai un ietekmei, bet cilvėku grupām politikā, kuras bez sirdsapzińas părmetumiem esośo likumu ietvaros iztirgos savu valsti un tās resursus, vienmėr dodot "zaļo gaismu" lielo korporāciju, pasaules lielvalstu un finanšu milžu interesém.. 

Ikviens, kas vismaz šad un tad ielùkojas procesos pasaulê un mùsu zemê, droši vien bûs pamanïjis , ka ir parādïjusies jauna tendence-demokrātiskăs valstis, sevišķi tās ar nosacíti vāju ekonomiku, tiek padarìtas par "pasaules naudas maisu" nelegālās naudas atmazgāšanas metropolèm. Un ir skumji atzít, ka arì Latvija ir nodevìgi padarìta par tådu kā korupcijas paradízi, kur pa lielam viss ir pérkams .. 

Nereti més dusmojamies uz politiķiem, kå viñiem var pietrùkt veselă saprāta , pieńemot valstij un tautas vairākumam kaitígus lémumus(realitāté viñi ir mantkāríbas nozombéti, viñi redz, ka var bez šķèršļiem atñemt tautai to kas viñiem nepieder un to darìt nesakārtoto likumu ietvaros, un tik tieśām viñu prāts ir nodarbināts maksimāla paślabuma gűšanai un viñiem nospļauties, ko tauta par viñiem padomās, taisnígi tas vai nè-vińu ilgstośi piekoptās politikas darbi šo manu atziñu diemžêl apstiprina..)..taću tas viss notiek pateicoties gadu gadiem piekoptai piekāpšanās politikai, kuras ietvaros gandríz vienmèr tiek lobétas ietekmígăko un visbagātăko koorporāciju intereses..tāpéc arí mûsu zemé ir açgārno un tíši nesakārtoto likumu juceklis , lai sauklis "viena taisníba visiem", tā arì paliktu můźam tikai nodrillāts sauklis, bùtìbā sveśs vienkārśajiem cilvëkiem..

 Esmu jau arì agrāk sacïjis, ka korupcijas nomaskéśanas interesés, bardaks un nesakărtotïba likumdošanā, likumos un můžìgā tiesu darba bremześana ir măkslìgi radíti apstăkļi Latvijā, kurus sistémiski uztur Latvijai naidígi spéki ar valdośo varu un pèrkamo politikăñu starpniecíbu, vienkārši śādos apstākļos Latvijas iznìcinātājiem un viñu vergturu uzraugiem ir vieglāk kontrolét , paredzét un noteikt procesus valstï un iegrožot tautas gribu un varu.. Viñiem ir svarígi neitralizét un padarít neefektívas sabiedríbas spêjas mainït lietu kārtíbu savā zemé un ar likumu un likumíbas un taisnïgas tiesas degradéśanu viñi turpina savu posta darbu..

 

 Ja es jautātu Jums, vai jûsuprāt valsts noslëpumi kalpo tautas interesém vairăk nekā politiķu pašlabumam, ko Jůs teiktu ? Un , ko gan cilvéks, labas gribas cilvéks var darít, lai apturétu esošo postu un sekmėtu tautas varas atdzimśanu?

 

Komentāri (0)  |  2018-01-15 14:19  |  Skatīts: 11532x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ