slepenpolitika.1s.lv

 Latviski По русский In English

Śajã valstï viss ir kãrtïbã, viss ir Positivus...


 Latvijas simtgadi gaidot arvien vairãk un vairãk varam pårliecinåties, cik sakãrtotå un drośå valstï dzïvojam.. No vienas puses valsts aktîvi bruñojas {par to, ka pãrsvarã pãrpèrk sveśzemju militårå bruñojuma humpalas, par to patreiz nerunåśu}, no otras puses valsts iedzïvotåji tiek nemitïgi terorizèti no valsts sistèmiskås darbîbas vai bezdarbîbas .. Pat bez kara, bez atklåta kara ietekmes, Latvija tiek iznîcinãta un izdedzinåta no iekśpuses, cilvèki tiek ne tikai aplaupîti bet arî indèti.. jo kå gan citådi var saukt varas nespèju operatïvi un savlaicîgi reaģèt un organizèt glåbśanas darbus , kã vien par nolaidîgu un noziedzîgu rîcîbu, kuras rezultåtã tiek nodarîts bútisks kaitèjums sabiedrîbas veselîbai un dabai kopumå.. Mès jau esam pieradinåti pie tå, ka nereti no årzemèm nejauśi tiek ievesti nelegålie atkritumi{nemaz nerunajot par smirdoñåm Rïgas un Ventspils ostås, Vecmîlgråvî u.c. gråvjos, ko veicina paśmåju lielo biznesu rijokļi},vai, nejauśi tie tiek nosvilinåti, pavisam nejauśi tå gadås, taçu viss esot kårtîbå, viss esot normas robeźås un pat gaiss kļûstot tîråks, kå pavisam nesen skaidroja pèc kårtèjå tautas indèśanas "ugunskura" viena atbildîgo institûciju darbone.. Esot śî dikti karsta vasara, meźi,pļavas,dzîvå radîba, kùdra deg, bet tas nekas viss ir positivus.. Mûsu valsts pårvalde un atbildîgo dienestu prasme organizèt katastrofu un nelaimju novèrśanas darbus ir totåla katastrofa, bumba ar laika degli..cilvèks te nav vèrtîba , izñemot korupcijai un kukulîśiem lojāli zombijrijokļi..  Sakiet, ko tad varas ierèdnełi svinès, pieminès?? -vèsturi??? Un ,kå tad tas viss izskatås tagadnes un Latvijas nåkotnes kontekstå???..  Latvija, Tava zeme tiek indèta un deg  gan tieśå, gan pårnestå nozîmè, bet ierèdneļi svinès... turklåt lielås siles jeb saeimas vèlèśanu tuss tuvojas, par ko tad bèdåt.. śajå valstî patieśåm viss ir kårtîbå, tikai dumjå tauta, ierèdneļu un {p}isnesmeñu pråt, neko nesaprot no lielå Latvijas biznesa un laimes zemes projekta..

 Ja jau vienkårśais cilvèks śai valstî tiek nicinåts, zeme ir izpårdota, meźu ugunsgrèki tiek dzèsti pèc komunistu principa "i tak saidjot" un nav kur steigties"kazetsja dozdj soberaetsja", tad nebrînîsimies par to, ka vèrtîgåkais varas mahinatoru un nelieśu pråt, ir sveśzemju atkritumu bizness.. nekå vèrtïgåka viñiem śajå zemè vairs nav.. pie tå gan viñi turèsies ar visiem nagiem un ragiem.. Taću ziniet, politiskie kanibåli un mûsu tautas un zemes izlaupîtåji, jûsu îstå alga nekavèsies un atmaksa nåks, tad gan tauta, Latvija svinès.. Dievs, svètî Latviju !

Komentāri (0)  |  2018-07-23 08:51  |  Skatīts: 3399x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ